Каталог > Press > Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за издаване на емисия варанти

Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за издаване на емисия варанти

21 Май 2021

София, България, 21 май 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че в съответствие с чл. 25 от Устава на Дружеството, на свое заседание Съветът на директорите прие решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варанти, както следва:

Стойност на упражняване:  4.13 лева

Емисионна цена на един варант: 0.28 лева

Брой варанти: 44 932 633 броя

Минимален праг на успеваемост на емисията: 22 466 317 броя

Срок, в който може да бъде упражнено правото: 3 години

 

Останалите параметри на емисията ще бъдат описани в Проспект за публично предлагане, който следва да бъде приет от Съвета на директорите с последващо решение и да получи съответното одобрение от Комисията за финансов надзор.

Избраните от СД финансов консултант и инвестиционен посредник във връзка с издаването на емисията варанти са съответно „Мейн Кепитъл” АД, ЕИК 202402882, със седалище град София и адрес на управление област София, община Столична, гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 22, вход 2 и „МК Брокерс” АД, ЕИК 1750070052, със седалище град София и адрес на управление бул. „Цар Освободител”, №8.