Каталог > Press > Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции

Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции

2 Декември 2021

София, България, 2 декември 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че на основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111, ал. 5 и ал. 6 от ЗППЦК и във връзка с решение на Общото събрание на дружеството, проведено на 23.02.2018 година, и решение на Съвета на директорите на дружеството от 02.12.2021 година, „Софарма“ АД уведомява, че дружеството възнамерява да изкупи собствени акции в ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, както следва:

-               Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 143 533 (сто четиридесет и три хиляди петстотин тридесет и три) броя акции;

-               Цена на обратно изкупуване – 4,40 лв. за една акция от капитала на дружеството;

-               Дата за изкупуване: 03.12.2021 година;

-               Лицензиран инвестиционен посредник, на когото е дадена поръчката за изкупуване – „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД.