Каталог > Press > Уведомление за дялово участие от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД

Уведомление за дялово участие от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД

21 Февруари 2023

София, България, 21 февруари 2023 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че днес Дружеството получи уведомление за дялово участие от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД, ЕИК 831915121. В резултат на придобити акции в следствие на отправено търгово предложение от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД към акционерите на „Софарма“ АД, „Донев инвестмънтс холдинг“ АД увеличава своето пряко участие в капитала на Дружеството до 35.24%, преминавайки прага от 35%. Търговото предложение беше прието от 31 акционера (общо 9 902 092 бр. акции от капитала) на „Софарма“ АД.