Каталог > Press > EPSCO: Цифровите технологии трябва да подкрепят общите цели на здравната политика

EPSCO: Цифровите технологии трябва да подкрепят общите цели на здравната политика

3 Август 2017

35872513372_5741afe4d4_k.jpg

Министрите на здравеопазването в ЕС обсъдиха бъдещето на цифровите решения в областта на здравеопазването на неофициална среща, която се проведе в края на месец юли в Талин. Министрите определиха областите за по-тясно сътрудничество между държавите-членки и евентуални действия на равнище ЕС за преодоляване на основните предизвикателства, свързани с цифровите иновации в здравеопазването.

Необходимо е съответствие на регулаторните подходи и на управлението на данните при прилагането на новия регламент на ЕС за защита на данните, разширяване на трансграничния обмен на здравни данни и изграждане на общи платформи за данни с цел улесняване на ползването им за научни изследвания и иновации. Министрите се съгласиха с предложението на Председателството да се работи на доброволна основа за съвместни действия на заинтересованите държави-членки.

Естонският министър на здравеопазването Йежини Осиновски, който председателства срещата, заяви, че държавите-членки са изправени пред общи предизвикателства в осигуряването на устойчивост на своите здравни системи и че цифровите технологии трябва да подкрепят общите цели на здравната политика, като пример за сътрудничество са  електронните системи за здравни досиета и електронните рецепти.

Превенция и лечение на заболявания

Цифрова Европа и свободния обмен на данни е един от общите приоритети на естонското председателство. С разпространението на цифровите технологии се произвеждат големи количества данни в сектора на здравеопазването, които биха могли да се използват за усъвършенстване на анализа им, за да се подпомогне превенцията и лечението на заболяванията и да се допринесе за научните изследвания и иновациите.

Важно е да се балансират рисковете и ползите и да се гарантира, че данните се използват по сигурен и прозрачен начин. Това също така означава пациентите да имат възможност за лесен достъп до личните си здравни данни, да решат как се използват и да им се предоставят средствата да го правят по сигурен и удобен начин в целия ЕС. Важно е да се намерят механизми за финансиране от страна на ЕС, за да се увеличат инвестициите на държавите-членки в ИКТ решения и електронно здравеопазване.

Овластяване на пациентите и поддържане на устойчиви здравни системи

Европейският комисар по здравеопазването и безопасността на храните Vytenis Andriukaitis очерта последната инициатива на Комисията в тази област – Комуникации за дигиталното здравеопазване, обществено допитване, в което всеки може да се включи. Комуникациите ще се съсредоточат върху три стълба: осигуряването на достъп до електронни здравни досиета и възможността за обмена им; подкрепа за инфраструктурите на данните, а третият стълб ще се съсредоточи върху овластяването на гражданите и насърчаването на грижите, ориентирани към личността.

Тези действия се подкрепят и от широк кръг на заинтересовани страни чрез Дружеството за дигитално здравеопазване. Повече от 100 европейски организации работят в сътрудничество с държавните органи за трансгранично сътрудничество за ускоряване на цифровизацията на здравните системи в цяла Европа.

/EPSCO - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.