Каталог > Press > Инвестиции в увеличението на капитала на Бриз (Рига, Латвия)

Инвестиции в увеличението на капитала на Бриз (Рига, Латвия)

3 Декември 2013

Уведомяваме Ви , че Софарма АД инвестира в увеличението на капитала на дъщерното си дружество БРИЗ (Рига, Латвия), с цел да разшири присъствието си на пазарите на трите балтийски държави и Беларус. Процентното участие на Софарма АД в капитала на компанията след увеличението достига 66.14% (преди 51%). Разширяването на присъствието на пазара на Република Беларус включва придобиване на складов комплекс, внедряване на интегрирана информационна система, както и придобиването на нови аптеки. През 2013 година БРИЗ увеличи общия брой на притежаваните аптеки до 91, чрез придобиването на три вериги аптеки в Република Беларус. Беше приключено и придобиването на компания за търговия на едро с фармацевтични продукти. В резултат на всички тези дейности консолидираните приходи на БРИЗ от началото на 2013 година са нараснали почти два пъти в сравнение с приходите за същия период на 2012 г. и възлизат на над 33 милиона евро.