Каталог > Press > Споразумение за общо управление на „Момина крепост“ АД

Споразумение за общо управление на „Момина крепост“ АД

15 Март 2021

София, България, 15 март 2021 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че на свое заседание Съветът на директорите на Дружеството взе решение за сключване на споразумение за обща политика при управлението на „Момина крепост“ АД с „Медицински консумативи“ ООД притежаващо 56.59% от гласовете в общото събрание на „Момина крепост“ АД чрез съвместно упражняване на права на глас. Страните ще съгласуват своите действия по отношение на всички съществени въпроси касаещи дейността на дружеството, като например преобразуване или прекратяване на дружеството, промени в размера на капитала на дружеството, изменения или допълнения на устава, промени в състава на управителните органи, персонала и условията по трудовите договори, основната дейност и финансовата стратегия на дружеството и т.н.