Каталог > Press > Упражняване правото на глас чрез кореспонденция в Извънредното Общо събрание на акционерите свикано на 2 Април 2021 година от 11:00 часа (8:00 часа UTC)

Упражняване правото на глас чрез кореспонденция в Извънредното Общо събрание на акционерите свикано на 2 Април 2021 година от 11:00 часа (8:00 часа UTC)

26 Март 2021

София, България, 26 Март 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД („Дружеството“) приканва всички акционери на Дружеството да упражнят правото си на глас по обявените точки от дневния ред на Извънредното Общо събрание свикано за 2 Април 2021 година от 11:00 часа (8:00 часа UTC) чрез кореспонденция. В стремежа си да запази нормалната работа на всички органи на управление на “Софарма” АД и същевременно да не подлага на риск здравето на заинтересованите лица в условията на пандемия, Съветът на директорите осигурява възможност за предварително упражняване на правото на глас на акционерите. Правилата за гласуване чрез кореспонденция са детайлно описани в поканата за свикване на Общото събрание. Към нея е приложена и образец на декларация за гласуване чрез кореспонденция.