Каталог > Press > Уведомление относно Извънредното общо събрание на акционерите – 14.09.2018 година

Уведомление относно Извънредното общо събрание на акционерите – 14.09.2018 година

11 Септември 2018

“Софарма“ АД обръща внимание, че регистрацията за участие в Извънредното общото събрание свикано на 14 септември 2018 година ще приключи в 10:45 ч., за да бъде спазен началния час обявен за стартиране на общото събрание за удобство на всички акционери.

За регистрация и участие в ИОСА, физическите лица – акционери трябва да представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери трябва да представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени в Дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 13.09.2018 г.

„Софарма” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@sopharma.bg според указанията описани в Поканата за свикване на общото събрание.