Каталог > Press > Уведомление относно приемането на нова Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД

Уведомление относно приемането на нова Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД

28 Септември 2020

София, България, 28 септември 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД уведомява, че на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД,  проведено на 25 септември 2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), с мнозинство от 97.61% от представения капитал, в съответствие с § 20 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба No. 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор /обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г./ беше приета нова Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД.

Актуалната Политика е достъпна на сайта на Дружеството:

https://www.sopharmagroup.com/sites/sopharma2016corp/files/3jr_remuneration_policy_2020_bg_1.pdf