Каталог > Press > Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента

Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента

5 Юни 2020

София, България, 5 юни 2020 годинаСъгласно изискванията на чл. 115в, ал. 4, от ЗППЦК Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange), Ви уведомява за решението на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД,  проведено на 05.06.2020 г. относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане:

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели годишен брутен дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет за 2019 г. и е взето решение за разпределение на печалбата, а именно 19-ти юни 2020 година (dividend record date). Eкс-дивидентна дата – 18 юни 2020 година (ex-dividend date).

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща  както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.