Каталог > Press > Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента

Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента

2 Юни 2023

София, България, 2 юни 2023 година – Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 4, от ЗППЦК “Софарма“ АД Ви уведомява за решението на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД,  проведено на 02.06.2023 г. относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане:

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели брутен дивидент на акционерите в размер на 0.60 лв. /шестдесет стотинки/ на акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет за 2022 г. и е взето решение за разпределение на печалбата, а именно 16-ти юни 2023 година (dividend record date). Eкс-дивидентна дата – 15 юни 2023 година (ex-dividend date). Началната дата за изплащане на дивидент е 31 юли 2023 година.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща  както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.