Каталог > Press > Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента

Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента

25 Септември 2020

София, България, 25 септември 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 4, от ЗППЦК “Софарма“ АД, Ви уведомява за решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД,  проведено на 25 септември 2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа) относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане:

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели 6-месечен брутен дивидент на акционерите в размер на 0.04 лв. /четири стотинки/ на акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет 6-месечния  финансов отчет за първо полугодие на 2020 г. и е взето решение за разпределение на печалбата, а именно 9-ти октомври 2020 година (dividend record date). Eкс-дивидентна дата – 8-ми октомври 2020 година (ex-dividend date).

Изплащането на дивидента ще стартира на 23 ноември 2020 година (понеделник). В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща  както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.