Каталог > Stories > Знанието означава да учиш цял живот

Знанието означава да учиш цял живот

Казвам се Недялко Лесев. Завършил съм химия в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, магистърска програма „Органични материали във висшите технологии“.

Желанието ми след завършване на висшето си образование беше да се реализирам в компания, занимаваща се с химично производство на високо ниво, като основният ми избор беше Софарма АД – водеща фармацевтична компания в Югоизточна Европа.

Започнах работа в Софарма АД през 2013 г. като химик в Експериментални лаборатории по анализ на лекарствения продукт (ЕЛАЛП) към Дирекция Управление на качеството. Основните дейности и задачи, които изпълнявам са свързани с разработването и валидиране на физико-химични методи за изпитване качеството както на изходните суровини, влагани в производството, така и на готовите продукти на фирмата.

Друга основна дейност която извършвам е проследяването на промените, които настъпват при различните лекарствени форми, заложени в програмата за стабилност на продукцията.Следят се измененията на физикохимичните показатели, евентуален разпад на активните вещества и количеството на разпадните и странични продукти които могат да се получат в срока, а също и след изтичане срока на годност на съответната лекарствена форма, заложена за съхранение при определени температура и влажност (климатични условия).

Nedialko Lesev
"Голямото разнообразие от дейности и броят на продуктите, произвеждани от Софарма АД са предпоставка за нови предизвикателства". Недялко Лесев,
Химик в Лаборатории за Експериментален Анализ на Продукти

Част съм от екипа на Акредитирана изпитателна лаборатория, притежаваща изградена и функционираща Система за управление на качеството, която е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация" съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006. По време на всеки етап от моята работа строго се спазват Европейските изисквания за Добра Лабораторна Практика.

Голямото разнообразие от дейности и брой продукти, произвеждани от Софарма АД, ежедневното сблъскване с нови предизвикателства, разрешаване на различни химични проблеми и възможността за създаване на все по-прецизни, точни и лесно възпроизводими аналитични методи за охарактеризиране на качеството, безопасността и ефективността на лекарствените продукти, прави работата ми изключително интересна и ми дава огромен опит и знания.

Всичко това прави работата ми много интересна и ми дава огромен опит и знания.