Каталог > Инвеститори > Годишен Отчет 2019

Годишен Отчет 2019

Писмо до Акционерите

Mr. Donev

Уважаеми акционери, уважаеми приятели,

Нека си пожелаем да сме здрави през 2020 година!

Ръководството на „Софарма“ АД си постави за цел да преразгледа отново стратегията на Компанията в контекста на устойчивото развитие. Като Компания с нулева емисия на въглерод, обръщаме своя поглед и към по-широкия отпечатък, който дейността ни и тази на нашите служители оставя в околната среда. С изграждането на новия завод за твърди лекарствени форми в София прекратихме използването на органични вещества при филмирането на таблетите и по този начин елиминирахме необходимостта от енергоемко и скъпоструващо пречистване и последиците от замърсяването на отпадните води.

Заинтересуваните настоящи и бъдещи инвеститори очакват въвеждането на единната система за финансово отчитане на дългоочакваната таксономия на ЕП и Съвета, която ще позволи частният капитал да бъде инвестиран изключително в икономически дейности, които са наистина устойчиви.

Нашият икономически отпечатък бележи ръст по основни показатели като изплатени дивиденти, платени данъци и корпоративен данък, плащания за персонала и т.н.

За месец декември 2019 година реализирахме ръст в продажбите си с 16% спрямо същия месец на предходната година. За цялата година приходите от продажби на продукция се увеличават с 9% спрямо 2018 година, който ръст основно дължим на 15% увеличение на продажбите за износ, предимно на основните си чуждестранни пазари. През 2019 година EBITDA се увеличава с 43.5% и нетна печалба с 175.4% в резултат от инвестицията на асоциираното ни дружество "Доверие Обединен Холдинг" АД в Moldindconbank чрез едно от дъщерните му дружества.

Вярваме, че всички стъпки, които сме предприели ще ни гарантират поредна успешна година.

 Благодаря Ви за подкрепата и доверието.

д.и.н. Огнян Донев

Основни Финансови Резултати

Показатели31.12.2019
BGN '000
31.12.2018
BGN '000
промяна%
Приходи от продажби 1,281,587 1,179,143 8.7%
Обезценка и амортизация (EBITDA) 103,696 72,278 43.5%
Оперативна печалба 59,692 39,143 52.5%
Нетна печалба 84,359 30,637 175.4%

Показатели31.12.2019
BGN '000 
31.12.2018
BGN '000 
Промяна %
Нетекущи (дълготрайни) активи 626,172 480,688 30.3%
Текущи активи 549,100 529,915 3.6%
Собствен Капитал 575,772 508,529 13.2%
Нетекущи Пасиви 115,448 69,175 66.9%
Текущи Пасиви 484,052 432,899 11.8%

Съотношения31.12.201931.12.2018
EBITDA/Приходи от продажби 8.1% 6.1%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 4.7% 3.3%
Нетна печалба/Приходи от продажби 6.6% 2.6%
Привлечен капитал/Собствен капитал 1.04 0.99
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 3.68х 4.15x

Значителни Събития

2 Януари

Регистрирано е вливането на ООО „Мед-дент“, Беларус в БООО „СпецАфармация“, Беларус чрез обединяване на активите и пасивите на двете дружества.

7 Юни

Проведе Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД.

12 Ноември

С участието на Негово превъзходителство Евгени Стойчев, посланик на Република България в Молдова, беше открит новият склад на едро и административен корпус на „Софарма“ АД в Кишинев с площ от над 5 000 кв. м. РЗП.

13 Декември

Проведе се Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД и се взе решение за изплащане на 6-месечен дивидент на акционерите в размер на 0.05 лв. /пет стотинки/ на акция.

Ян.
Февр.
Март
Апр.
Май
Юни
Юли
Авг.
Септ.
Окт.
Ноем.
Дек.

Нови Развития и Продукти

2.jpg

Нови Продукти

Нов продукт в ОТЦ сегмент: Витамин Ц Софарма 1000 мг. ефересцентни таблетки.

Нов прескрипторен продукт: Уримакс дуо в областта на урологията, който е първи генерик в категорията си.

3.jpg

Очаквани през 2020

От три до пет нови продукта се очаква да бъдат внедрени до края на 2020 г.

4.jpg
5.jpg

 Развитие

Над 27 производствени процеса и технологии са в трансфер, валидиране и оптимизиране. Провежда се фармацевтична разработка за 17 нови за дружеството продукта.

27

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСА

17

НОВИ ПРОДУКТИ

Чужди пазари
Усилията са насочени към задържане и увеличение на дяла на компанията на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и развитие на присъствие в други държави (САЩ, Централна и Източна Европа и Кавказ).
Нови продукти
Последователно се пускат нови фармацевтични продукти на всички пазари, на които Компанията продава своите продукти с цел да се разшири нейното портфолио.
Естествено развитие
Развива се естествено в избрани нови пазари, за да се превърне в силен регионален играч със стабилни, географски разнообразни приходи.
Оптимизиране на производствения капацитет
Модернизират се основните производствени обекти и се конструират нови, за да се увеличи производственият капацитет.
Вътре-групова интеграция
Допълнително консолидиране и интегриране на Групата, за да се оптимизира структурата й на разходи, да се контролира изцяло производствената верига и да се възползват от потенциалните полезни взаимодействия.