Каталог > Инвеститори > Годишен Отчет 2022

Годишен Отчет 2022

Писмо до Акционерите

Mr. Donev

Скъпи приятели,

 

Изпращаме една добра за бизнеса, но трудна и печална година в човешки план.

 

Европа беше забравила ужаса на войната. Всички вярвахме, че сме пораснали достатъчно, за да разбираме, че никога няма да има „спечелили от война страни, а само такива, които са изгубили по-малко“.

 

В Софарма усетихме болката и страданието, защото част от нашето семейство са и нашите служители в Киев и Уман. Семейства бяха разделени, ние поканихме всички онези, които желаят да дойдат в България и въпреки ситуацията те не спряха да работят и доказаха, че са едни отлично образовани, адаптивни и трудолюбиви хора.

 

Възстановяването от Covid кризата донесе със себе си добри финансови резултати на Дружеството. Приключихме годината с ръст на приходите от 15.3% и ръст на нетната печалба от 66.4%. Стабилизира се работата и на мнозинството дружества в Групата, което допринесе за подобрените финансови резултати на консолидирана база.

 

Но в настоящата ситуация ми е трудно да говоря за постижения и за това бих искал само искрено да пожелая 2023 година да ни донесе мир.

 

Благодаря ви за доверието.

 

д.и.н. Огнян Донев

Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Софарма“ АД

Основни Финансови Резултати

Показатели 31.12.2022
BGN '000
31.12.2021
BGN '000
промяна%
Приходи от продажби 1,663,016 1,603,310 3.7%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) 139,980 116,706 19.9%
Оперативна печалба 87,881 63,519 38.4%
Нетна печалба 76,333 91,703 -16.8%

Показатели 31.12.2022
BGN '000
31.12.2021
BGN '000
Промяна %
Нетекущи (дълготрайни) активи 681,487 633,746 7.5%
Текущи активи 572,491 571,232 0.2%
Собствен Капитал 716,634 658,868 8.8%
Нетекущи Пасиви 129,998 122,218 6.4%
Текущи Пасиви 407,346 423,892 -3.9%

Съотношения31.12.202231.12.2021
EBITDA/Приходи от продажби 8.4% 7.3%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 5.3% 4.0%
Нетна печалба/Приходи от продажби 4.6% 5.7%
Привлечен капитал/Собствен капитал 0,75 0,83
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 1,9x 2,5х

Значителни Събития

24 Февруари

 На 24.02.2022 г. руски военни сили стартираха враждебно нахлуване на територията на Украйна. В последствие редица държави наложиха санкции срещу определени физически и юридически лица в Русия. Войната в Украйна и свързаните с нея икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по светаимат значителен ефект както върху местните икономики на отделните страни, така и върхуглобалната икономика.

3 Юни

На Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 03.06.2022 г. бяха приети предложените от Съвета на директорите решения по съответните точки от дневния ред.

7 Юли

На 07.07.2022 г. На свое заседание Съветът на директорите прие решение заиздаване при условията на първично публично предлагане на емисия варанти, както следва:
Цена на упражняване: 6.10 лева
Емисионна цена на един варант: 0.48 лева
Брой варанти: 26 959 580 броя
Минимален праг на успеваемост на емисията: 13 479 790 броя
Срок, в който може да бъде упражнено правото: 5 години

26 Август

На 26.8.2022 г. съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведоми, че в резултат на отправеното към акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ търгово предложение, „Софарма“ АД пряко ще притежава 7 788 145 акции от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ, представляващи 35.48% от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ. Търговото предложение е прието от 24 акционера, притежаващи общо 469 480 акции от капиталана „Софарма имоти“ АДСИЦ.

26 Октомври

На 26.10.2022 г. Съветът на директорите на “Софарма” АД прие решение за започване на процедура по вливане на дъщерното дружество "Биофарм-инжинеринг" АД, ЕИК: 119055339 в „Софарма“ АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Към момента на стартиране на процедурата „Софарма“ АД притежава 97.15% от капитала на дружеството.

11 Ноември

На 11.11.2022 г. Групата се е освободила от участието си в дъщерното дружество РАП Фарма Интернешънъл ООД, Молдова.

Ян.
Февр.
Март
Апр.
Май
Юни
Юли
Авг.
Септ.
Окт.
Ноем.
Дек.

Нови Развития и Продукти

2.jpg

Нови Продукти

Получени са Разрешения за употреба за 48 нови лекарствени продукта.

3.jpg

Очаквани през 2022

Подадена е документация за регистрация на 13 лекарствени продукти към агенции на нови дестинации.

4.jpg
5.jpg

 Развитие

Трансферирани са 4 козметични продукта и 4 хранителни добавки.

Трансферирани/в процес на транфер са 10 лекарствени продукта/активни вещества.

 Валидирани/оптимизирани са 24 производствени процеси/технологии.

24

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ/ТЕХНОЛОГИИ

10

НОВИ ПРОДУКТИ/АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Чужди пазари
Усилията са насочени към задържане и увеличение на дяла на компанията на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и развитие на присъствие в други държави (САЩ, Централна и Източна Европа и Кавказ).
Нови продукти
Последователно се пускат нови фармацевтични продукти на всички пазари, на които Компанията продава своите продукти с цел да се разшири нейното портфолио.
Естествено развитие
Развива се естествено в избрани нови пазари, за да се превърне в силен регионален играч със стабилни, географски разнообразни приходи.
Оптимизиране на производствения капацитет
Модернизират се основните производствени обекти и се конструират нови, за да се увеличи производственият капацитет.
Вътре-групова интеграция
Допълнително консолидиране и интегриране на Групата, за да се оптимизира структурата й на разходи, да се контролира изцяло производствената верига и да се възползват от потенциалните полезни взаимодействия.