Каталог > Инвеститори > Годишен Отчет 2020

Годишен Отчет 2020

Писмо до Акционерите

Mr. Donev

Уважаеми акционери, уважаеми приятели,

2020 постави под въпрос всички граници, предизвика ни да правим трудни избори, да жертваме собствения си комфорт, за да предпазим най-уязвимите. Годината беше трудна, както в личен, така и в професионален план, но нека я запомним с нещата, които постигнахме въпреки всичко.

Като екип положихме много усилия, бяхме гъвкави и успяхме да запазим нормален ритъм на работа, да осигурим безопасна среда за нашите служители и партньори и да останем стабилни в едни изключително несигурни времена. Останaхме основен стълб в партньорската мрежа в помощ на правителството за справяне с предизвикателствата в здравната система и помагахме винаги, когато имаше нужда.

Стартирахме няколко успешни кампании, разширихме семействата на най-успешните си продукти, предложихме нови форми, по-удобни за приложение в различни възрасти. На фона на COVID-19 пандемията трябваше да преодолеем и някои административни пречки на значими наши пазари, например сериализацията в Русия, като към края на годината приключихме всички основни дейности в тази посока. Постигнахме забележителен ръст на някои от основните пазари в топ десет, най-вече в резултат на успешни промени в търговската политика. Стартирахме много интересни партньорства в различни сфери – производство, търговия, маркетинг, услуги, като направихме изграждането на дългосрочни, успешни и взаимноизгодни взаимоотношения основен приоритет.

Най-важното за всяка криза е в какво състояние ще бъдем, когато излезем от нея. Вярваме, че всичко, с което се справихме заедно ни направи още по-устойчиви, изобретателни и гъвкави. Нека си пожелаем по-здрава и спокойна. Благодаря за доверието.

д.и.н. Огнян Донев

Основни Финансови Резултати

Показатели31.12.2020
BGN '000
31.12.2019
BGN '000
промяна%
Приходи от продажби 1,438,826 1,281,587 12.3%
Обезценка и амортизация (EBITDA) 92,433 103,696 -10.9%
Оперативна печалба 45,800 59,692 -23.3%
Нетна печалба 25,280 84,359 -70%

Показатели31.12.2020
BGN '000 
31.12.2019
BGN '000 
Промяна %
Нетекущи (дълготрайни) активи 629,935 626,172 0.6%
Текущи активи 612,177 549,100 11.5%
Собствен Капитал 566,595 575,772 -1.6%
Нетекущи Пасиви 131,066 115,448 13.5%
Текущи Пасиви 544,451 484,052 12.3%

Съотношения31.12.202031.12.2019
EBITDA/Приходи от продажби 6.4% 8.1%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 3.2% 4.7%
Нетна печалба/Приходи от продажби 1.8% 6.6%
Привлечен капитал/Собствен капитал 1.19 1.04
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 4.3х 4.68x

Значителни Събития

14 Април

Учредено е дружеството „Фармахим” ЕООД , Сърбия. „Софарма” АД е едноличен собственик на капитала на дружеството.

5 Юни

  Проведе се Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД , на което се взе решение за изплащане на брутен дивидент за 2019 година в размер на 0.07 лева на акция. 

4 Август

Регистрирано вливане на „Софарма Трейдинг Фармасютикълс“ Д.о.о. в „Софарма Трейдинг“ Д.о.о., чрез обединяване на активите и пасивите на двете дружества.     

25 Септември

Проведе се Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД и се взе решение за изплащане на 6-месечен бруто дивидент на акционерите в размер на 0.04 лв. на акция.

1 Октомври

     „Софарма Трейдинг“ АД финализира придобиването на едноличен контрол върху дружествата „Ес Си Ес Франчайз“ АД и „Санита Франчайзинг“ АД.     

29 Декември

„Софарма АД“ продаде притежаваните от него акции от капитала на „Аромания“ АД. 

Ян.
Февр.
Март
Апр.
Май
Юни
Юли
Авг.
Септ.
Окт.
Ноем.
Дек.

Нови Развития и Продукти

2.jpg

Нови Продукти

Получени са Разрешения за употреба за 5 нови лекарствени продукта - Solifenax 5 мг филмирани таблетки (България), Ambrolitin 30 мг/5 мл сироп (България, Латвия, Естония), Ketoprofen 100 мг/2 мл инжекционен разтвор (България), Sofazolon 40 мг прах и разтворител за инжекционен разтвор (България), Dexketoprofen 50 мг/ 2 мл инжекционен разтвор (Латвия, Литва, Естония).

3.jpg

Очаквани през 2021

От три до пет нови продукта се очаква да бъдат внедрени до края на 2021 г.

4.jpg
5.jpg

 Развитие

30 производствени процеса и технологии са в трансфер, валидиране и оптимизиране. Провежда се фармацевтична разработка за 18 нови за дружеството продукта.

30

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСА

18

НОВИ ПРОДУКТИ

Чужди пазари
Усилията са насочени към задържане и увеличение на дяла на компанията на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и развитие на присъствие в други държави (САЩ, Централна и Източна Европа и Кавказ).
Нови продукти
Последователно се пускат нови фармацевтични продукти на всички пазари, на които Компанията продава своите продукти с цел да се разшири нейното портфолио.
Естествено развитие
Развива се естествено в избрани нови пазари, за да се превърне в силен регионален играч със стабилни, географски разнообразни приходи.
Оптимизиране на производствения капацитет
Модернизират се основните производствени обекти и се конструират нови, за да се увеличи производственият капацитет.
Вътре-групова интеграция
Допълнително консолидиране и интегриране на Групата, за да се оптимизира структурата й на разходи, да се контролира изцяло производствената верига и да се възползват от потенциалните полезни взаимодействия.