Каталог > Инвеститори > Годишен Отчет 2021

Годишен Отчет 2021

Писмо до Акционерите

Mr. Donev

Уважаеми акционери, уважаеми приятели,

Обръщам се към Вас с благодарност за подкрепата през изминалата година, изпълнена с несигурност, но и с надежда за възстановяване на нормалната бизнес среда. Продължихме да градим основи за устойчиво бъдеще, като подобрихме организацията на работата и променихме структурата на екипите си в основните стратегически направления. Поканихме международни експерти с утвърден опит,  с които да работим заедно за утвърждаването на вече добре познатото лице на Софарма като стабилен и доверен партньор. Вече виждаме резултати и това ни окуражава да поемем следващата стъпка напред към един нов и съвременен модел на работа, който да върви ръка за ръка с близо 90 годишната история, създадена с много труд и последователност от всички преди нас.

Резултатите, постигнати през 2021, година ни носят спокойствие, защото виждаме една зараждаща се тенденция на възстановяване на повечето ни пазари. Особено забележително е представянето на местния пазар с ръст от 14%. Въпреки общото намаление на приходите с 3.18%, EBITDA нараства с 4.24%, а оперативната печалба с 8.69% в следствие на оптимизацията на редица бизнес процеси и подобряване на представянето на основните ни продукти.

Поставили сме си амбициозни цели, които надграждат опита, стъпват на устойчиви дейности и създават стойност за акционерите в дългосрочен план.

Благодаря за доверието!

д.и.н. Огнян Донев

Основни Финансови Резултати

Показатели 31.12.2021
BGN '000
31.12.2020
BGN '000
промяна%
Приходи от продажби 1,603,310 1,438,826 11.4%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) 116,706 92,433 26.3%
Оперативна печалба 63,519 45,800 38.7%
Нетна печалба 91,703 25,280 262.7%

Показатели 31.12.2021
BGN '000
31.12.2020
BGN '000 
Промяна %
Нетекущи (дълготрайни) активи 633,746 629,935 0.6%
Текущи активи 571,232 612,177 6.7%
Собствен Капитал 658,868 566,595 16.3%
Нетекущи Пасиви 122,218 131,066 -6.8%
Текущи Пасиви 423,892 544,451 -22.1%

Съотношения31.12.202131.12.2020
EBITDA/Приходи от продажби 7.3% 6.4%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 4.0% 3.2%
Нетна печалба/Приходи от продажби 5.7% 1.8%
Привлечен капитал/Собствен капитал 0,83 1,19
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 2,5x 4,3х

Значителни Събития

10 Март

На 10.03.2021 г. Дружеството продава 396 600 броя от акциите си в капитала на „Момина крепост“ АД, в резултат на което делът на собственост на „Софарма“ АД става 37.46%. На 15.03.2021 г е сключено споразумение между  „Софарма“ АД и „Медицински консумативи“ ООД за обща политика при управлението на „Момина крепост“ АД чрез съвместно упражняване на права на глас.

2 Април

 На Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 02.04.2021 г. с мнозинство от 85.93% от представения капитал бяха приети предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на Дружеството.  

21 Май

На свое заседание Съветът на директорите прие решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варанти, както следва: - Стойност на упражняване: 4.13 лева - Емисионна цена на един варант: 0.28 лева - Брой варанти: 44 932 633 броя - Минимален праг на успеваемост на емисията: 22 466 317 броя  - Срок, в който може да бъде упражнено правото: 3 години  

4 Юни

На Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 04.06.2021 г. бяха приети предложените от Съвета на директорите решения по съответните точки от дневния ред.  

3 Август

  На 03.08.2021 г. в съответствие с чл. 25 от Устава на Дружеството, на свое заседание Съветът на директорите одобри проспект за първично публично предлагане на емисия варанти с емисионна цена на един варант 0.28 лева и общ брой варанти 44 932 633 броя. Проспектът е подаден в Комисията за финансов надзор.     „Софарма Трейдинг“ АД финализира придобиването на едноличен контрол върху дружествата „Ес Си Ес Франчайз“ АД и „Санита Франчайзинг“ АД.     

30 Декември

На 30.12.2021 г. приключи успешно подписката за публичното предлагане на емисия варанти на Дружеството.  

Ян.
Февр.
Март
Апр.
Май
Юни
Юли
Авг.
Септ.
Окт.
Ноем.
Дек.

Нови Развития и Продукти

2.jpg

Нови Продукти

Получени са Разрешения за употреба за 18 нови лекарствени продукта.

3.jpg

Очаквани през 2022

Подадена е документация за регистрация на 32 лекарствени продукти към агенции на нови дестинации.

4.jpg
5.jpg

 Развитие

Трансферирани са 2 лекарствени продукта и 2 хранителни добавки.

Трансферирани/в процес на транфер са 20 лекарствени продукта/активни вещества.

 Валидирани/оптимизирани са 19 производствени процеси/технологии.

19

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ/ТЕХНОЛОГИИ

20

НОВИ ПРОДУКТИ/АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Чужди пазари
Усилията са насочени към задържане и увеличение на дяла на компанията на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и развитие на присъствие в други държави (САЩ, Централна и Източна Европа и Кавказ).
Нови продукти
Последователно се пускат нови фармацевтични продукти на всички пазари, на които Компанията продава своите продукти с цел да се разшири нейното портфолио.
Естествено развитие
Развива се естествено в избрани нови пазари, за да се превърне в силен регионален играч със стабилни, географски разнообразни приходи.
Оптимизиране на производствения капацитет
Модернизират се основните производствени обекти и се конструират нови, за да се увеличи производственият капацитет.
Вътре-групова интеграция
Допълнително консолидиране и интегриране на Групата, за да се оптимизира структурата й на разходи, да се контролира изцяло производствената верига и да се възползват от потенциалните полезни взаимодействия.