Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

27 Декември 2019

София, България, 27 декември 2019 годинаСъгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 20 декември 2019 г. Дружеството изкупи обратно 800 собствени акции представляващи 0.0006%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 2 760 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,4500.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 113 467, представляващи 6.761% от акционерния капитал на Дружеството.